งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 16 โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ